HOME


NIEUWS

Nieuw college Sint Anthonis van start

College 2018

Innovatie en daadkracht speerpunten coalitie SAN en VVD

Tijdens de raadsvergadering op 24 mei zijn Jos Raemaekers (SAN), Huub Bellemakers (SAN) en Wouter Bollen (VVD) als wethouder geïnstalleerd. Daarmee is het nieuwe college van start. Het coalitieprogramma: “Naar krachtigere kernen in een schoner buitengebied”, beschrijft de visie voor de komende jaren. Innovatie en daadkracht zijn belangrijke waarden voor de coalitie en lopen als rode draad door het akkoord.

Het coalitieprogramma beschrijft via 16 kernthema’s de visie en ambities op hoofdlijnen voor de komende vier jaar. SAN en VVD willen vol investeren in de slagkracht van de kernen en zijn ervan overtuigd dat dit coalitieprogramma het wonen, werken en recreëren binnen de gemeente op een hoger plan brengt. Om dit voor iedereen inzichtelijk te maken komt er aanvullend op het coalitieprogramma een uitvoeringsagenda met concrete plannen, maatregelen en acties.

Daadkracht
SAN en VVD realiseren zich dat met een herindeling Land van Cuijk de gemeente Sint Anthonis weliswaar ophoudt te bestaan, maar dat de dorpen doorgaan. De komende jaren zetten zij daarom alles op alles om dit proces zo goed mogelijk in gang te zetten. Bij daadkracht hoort een proactieve houding van bestuur en ambtelijke organisatie, die anticiperen op wat mensen willen en bedoelen. De coalitie wil vooral kijken hoe dingen wél kunnen en creatieve kracht kansen geven.

Innovatie
SAN en VVD staan positief tegenover innovaties en willen specifiek werken aan innovaties in wonen, in de energietransitie, binnen de agrarische sector, ten aanzien van bodembeheer en biodiversiteit. Stimuleringsmaatregelen binnen de programma’s worden actief bekend gemaakt.

Coalitieprogramma

Coalitieprogramma 2018-2022

 

Sint Anthonis Nu + VVD Sint Anthonis gaan voor krachtigere kernen in een schoner buitengebied

Er is veel ambitie op diverse thema’s, zoals de aanpak van krimp en vergrijzing in de gemeente. Er gaan meer woningen gebouwd worden voor verschillende doelgroepen zoals jongeren en eenpersoonshuishoudens. De lokale economie gaat op verschillende manieren gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door het actief binnenhalen van bedrijven in de agrarische en de toeristische sector.

Er zal veel energie gestoken worden in de transitie van de agrarische sector en herstel van natuur en landschap. Men wil de energievoorziening verduurzamen en inspelen op een veranderend klimaat. De coalitie wil betaalbare en goede zorg voor de inwoners.

De aanstaande herindeling van de gemeenten in het Land van Cuijk is een speerpunt. De kernen worden zo goed mogelijk neergezet voor een bestaan ná de zelfstandige gemeente Sint Anthonis. Alle dorpen worden in hun kracht gezet door een masterplan waarbij ruimte is voor zelfsturing richting vitale kernen, een dorpeninvesteringsplan en een aanpak voor dorpsontwikkeling.

De coalitie realiseert zich de vele ambities en het tijdspad richting de herindeling. Dit vraagt om extra uitvoeringskracht waarbij drie wethouders noodzakelijk zijn. 

Meer lezen