Begroting 2018

Beste raadsleden, college en aanwezigen.

Vanavond hebben we het over de begroting 2018 van de gemeente Sint Anthonis. Bij beschouwingen is het gebruikelijk dat we het niet alleen maar over cijfertjes hebben maar ook over het gevoerde en te voeren beleid.

Maar voordat we hier aan beginnen wil ik namens SAN de complimenten geven aan eenieder die aan deze begroting hebben meegewerkt. Een begroting die leesbaar is, goed onderbouwd is en inhoudelijk weergeeft wat er speelt in onze gemeente en met welke onderwerpen we bezig zijn. Ook de complimenten voor het opstellen van de antwoorden op onze schriftelijk gestelde vragen.

Een minpuntje is

echter dat er enkele teksten dubbel instaan (zie blz. 68) en er hier en daar staan er omissies die veelal naar aanleiding van de schriftelijke vragen zijn hersteld. Zie dit als een leermoment voor de volgende keer. Kort gezegd zijn hier nog verbeterslagen in te maken.

We hebben niet alles zelf in de hand. De wereld om ons heen staat niet stil. We leven in een tijd van snelle veranderingen waarin nieuwe vraagstukken en behoeften ontstaan. Te denken valt klimaatverandering, bevolkingskrimp en vergrijzing van onze inwoners. Maar ook de achteruitgang van de biodiversiteit aan planten en forse vermindering van het aantal insecten. Iets wat funest kan zijn voor onze voedselvoorziening.

Dit alles kunnen wij als gemeenteraad niet alleen oplossen en vragen onze inwoners dan ook steeds meer hierin mee te denken en aan te werken. We beseffen ons dat dit veel vraagt van een gedeelte van onze inwoners. Vooral de jonge ouders. Deze hebben de zorg voor zowel hun kinderen, ouders en moeten ook nog de kar trekken voor de gemeenschap. Een zware taak die dus op steeds minder schouders rust. Dit is wat SAN betreft ook meteen een oproep aan uw raad en  college om niet alles bij de gemeenschap neer te willen leggen. Vraag en aanbod moet dan ook goed worden afgestemd en is en blijft maatwerk.

De tijd van steeds verder bezuinigen ligt al enige jaren ons. Er is in 2018 een begroot overschot van € 60.000. De meerjarenraming is jaarlijks sluitend en er is voldoende budgettaire ruimte voor uitvoering van de in de kadernota aangenomen moties en amendementen.

Zoals:

–        Betere dienstverlening aan onze burgers en bedrijven.

–        Lastenverlichting, niet alleen de verlaging van de OZB met 5%      maar ook verlaging van het riooltarief voor alle huishoudens.

–        Verbetering van de openbare ruimte en infrastructuur.

–        Naast de bestaande starterskorting ook verlaging van de      bouwgrondprijzen met 10%.

–        Voor woningen met nul op de meter een korting van 20% op de     bouwgrondprijs.

Dit wil niet zeggen dat we niet kritisch moeten zijn en blijven op onze uitgaven. Deze moeten altijd verantwoord zijn en een bijdrage leveren aan het leefgenot van onze inwoners in welke hoedanigheid dan ook.

Verder willen we een aantal punten bij u als raad en college onder de aandacht brengen.

Solidariteit kosten jeugdzorg

We hebben als SAN een schriftelijke vraag gesteld over die situatie van Grave-Boxmeer inzake bijdrage voor de schuldenpot Jeugdzorg. Het antwoord hierop was “de discussie is actueel, de dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp LVC (DVO) is leidend, over uitwerking solidariteit later info.

Onze vraag was: hoe kan het nu dat Grave er in dezen voor kiest om niet bij te dragen, is de regeling dan multi-interpretabel? Het heeft wel consequenties voor onze gemeente, wij moeten namelijk fors extra bijdragen. Dat is allemaal prima, maar dat kan nog meer worden als dadelijk ook andere gemeenten afhaken. Wel het zoet, niet het zuur? We begrijpen uit de reactie van het college dat ze er nu feitelijk niet inhoudelijk op willen reageren, maar het gaat toch om kosten die wij moeten gaan maken? Wij zien hier toch een (controlerende) verantwoordelijkheid van de raad! Graag hierop een reactie van het college.

Extra kosten SLA

Slordig is dat uit de beantwoording van schriftelijke vragen nu blijkt, dat voor die 70.000,= samenwerking Boxmeer – Sint Anthonis helemaal geen nieuw beleid wordt gerealiseerd, maar dat het een “algemene stijging uitvoeringskosten SLA” behelst. Waarom spreekt het college dan toch over nieuw beleid?

12 projecten Land van Cuijk

Dan de schriftelijke reactie van het college op de vraag over de twaalf projecten. “Het regieteam wordt hierover geïnformeerd en info staat in de nieuwsbrief op de website van het Land van Cuijk”. Wij hebben toch een eigen verantwoordelijkheid voor onze begroting en hebben toch geen bevoegdheden gedelegeerd aan het regieteam? Sinds wanneer is het voldoende als het regieteam geïnformeerd is,  als het over de begroting van onze raad gaat? Wij stellen geld beschikbaar, dan is het toch niet raar om te vragen wat de stand van zaken m.b.t. die 12 projecten is? Graag hierop een reactie van het college.

Openbare orde

Positief is dat de nieuwe tabel bij Openbare Orde, waaruit blijkt dat er in Sint Anthonis inderdaad op bijna alle terreinen een afname te zien is, alleen bij  “vernielingen/beschadigingen” is dat niet zo.

Subsidie Staatsbosbeheer

Op de vraag wat er met de € 50.000 recreatieve route Staatsbosbeheer is gebeurd krijgen we geen duidelijk antwoord. Hebben wij hiervoor als raad een subsidiebeleid vastgesteld? Graag hierover een reactie van het college.

Jeugdzorg

Ondanks de beantwoording over gebruik van jeugdzorg dat dit onder het landelijk gemiddelde ligt baart ons dit wel zorgen. We zitten inderdaad net onder het landelijk gemiddelde. Wat SAN betreft betekent dit dat we hier nog verbeterslagen te maken hebben.

Volksgezondheid

Bij volksgezondheid en milieu is een van de hoofddoelstellingen “een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, in relatie tot geur, fijnstof, geluid en volksgezondheid.”  We hebben gevraagd waarom hiervoor geen beleidsindicator voor opgenomen is. Het antwoord van het college wat we kregen was: “De kwalificatie voor aanvaardbaar woon- en leefklimaat is niet geschikt om in één beleidsindicator op te nemen omdat dit niet meetbaar is”. Dat antwoord is ons te makkelijk. Het woord: “aanvaardbaar” zou wel te meten moeten zijn. We moeten dit woord duiden en de subjectiviteit eruit halen. Dat is volgens ons de taak van de gemeente. We hebben toch ook geurbeleid vastgesteld. In die zin kunnen we toch ook grenzen stellen aan fijnstof, geluidsnormen en afstandsgrenzen t.b.v. ziektekiemen. Waarom zou dat niet kunnen? Graag hierover een reactie van het college.

Duurzaamheid

In begroting staat onder Duurzaamheid een zin “In de tweede helft van 2017 is het doel om met beide partijen minimaal één icoonproject vorm te geven dat in 2018 verdere uitwerking krijgt”. We begrijpen dat met het bedrijfsleven wordt gewerkt aan het project energiesponsoring. Vanuit de gemeente wordt daarnaast ondersteuning geboden aan acties die door diverse dorpsraden worden opgepakt. De dorpsraden in Westerbeek en Stevensbeek zetten als project in op respectievelijk gezamenlijke inkoop van dakisolatie/zonnepanelen en dakisolatie/muurisolatie/vloerisolatie. Dat zijn hele mooie initiatieven. Het zou goed zijn al we de komende tijd per wijk of dorp een energieplan zouden opstellen. Wellicht kan de wethouder toelichten of zij mogelijkheden ziet om dit te realiseren? Welke acties lopen eigenlijk op dit vlak binnen het Land van Cuijk? Energieneutraal worden is een opgave die alle gemeenten in het Land van Cuijk raakt. Je zou toch eigenlijk mogen verwachten dat dit één van de speerpunten is in de samenwerking.

Urgentieteams

De urgentieteams stoppen eind van dit jaar. Het college komt met een voorstel hoe nu verder. In dit voorstel willen we graag zien wat het urgentieteam tot nu toe heeft bereikt? Maar dit lijkt ons vanzelfsprekend.

Onze gemeente heeft veel te bieden:

Bij de vorige begrotingsbehandeling hadden als afsluiting de volgende tekst. “Er is hier nog veel sociale cohesie. Vooral ook door een bloeiend verenigingsleven. Mensen groeten elkaar hier nog op straat. Het is veilig. Je kunt met een gerust hart hier je kinderen laten opgroeien. Je leeft in een groene omgeving met veel huis en grond voor relatief weinig geld. Dat betekent dus ook voldoende mogelijkheden om te bouwen. Culturele voorzieningen zijn heel dichtbij en verlang je een keer naar de stad dan ben je daar binnen no- time. Wat ons betreft mogen we deze waarden veel krachtiger neerzetten. Het zou toch fantastisch zijn als we ons ook kunnen profileren als een voorbeeld voor gezondheid en duurzaamheid. Een supergezonde gemeente. Wie wil daar nu niet wonen?”

Als we de laatste tijd de media volgen is aan deze beeldvorming hard gewerkt. Sint Anthonis komt dan ook weer positief in het nieuws. Mooi dat het college dit zo op heeft gepakt.

Afsluiting

Ik wil afsluiten met te zeggen dat er de afgelopen jaren veel bereikt is om trots op te zijn. Deze weg zouden graag willen doorzetten maar of dit lukt hangt uiteraard af van onze kiezers volgend jaar maart.

Tot zover voorzitter.

Een reactie plaatsen