Inbreng SAN Voorjaarsnota 2017

Voor ons ligt de voorjaarsnota 2017 waarin zowel de eerste Burap 2017 als Kadernota van 2018-2021 is verwerkt. Het college vraagt ons over te gaan tot behandeling en vaststelling hiervan.

De eerste burap 2017 sluit af met een verwacht voordelig resultaat van € 107.350. Terwijl de begroting van 2017 een nadelig saldo liet zien van € 79.350. Dit als gevolg van de door ons als raad opgelegde verlaging van de OZB met 5%. Een groot gedeelte van dit positieve resultaat is het gevolg van verkoop van de vijver aan de 2e Stichting en verkoop van bosgrond aan de Bosweg.

Los hiervan hebben we in begroting 2017 een aantal afspraken gemaakt over eenmalige uitgaven zoals aanbrengen van grasstenen in gevaarlijke wegbermen. Kan het college aangeven wanneer we hier buiten in de praktijk iets van zien.

Ook zouden we graag zien dat de kwaliteit van belijning op onze wegen verhoogd wordt. Op dit moment is deze op verschillende wegen zo slecht zichtbaar dat ze geen functie meer hebben. Dit bevorderd niet de verkeersveiligheid.

De welkomsborden bij onze gemeentegrenzen “10.000 bunder landelijk schoon” zijn zodanig slecht te lezen dat deze nodig vernieuwd moeten worden. Ook zijn de verwijsborden in kommen enige jaren geleden verwijderd. Alleen de palen staan er nog. Wij zouden graag zien dat het college hier naar kijkt en iets mee doet.

De kadernota 2018-2021 geeft een positief resultaat weer. In 2018 is het verwachte positieve resultaat € 214.450 oplopend tot € 436.750 in 2021.

Dit wil zeggen dat we het financieel op orde hebben en zelfs nog extra uitgaven kunnen doen ten gunste van onze inwoners of de belastingen verlagen. Of beide?

Uitgangspunt van de begroting 2018 is dat de lasten van onze inwoners niet meer stijgen dan de inflatie. Het gaat dan om afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. Ook moet van de provincie de meerjarenbegroting structureel sluitend zijn.

Dit wil niet zeggen dat we achterover kunnen hangen en als SAN geen ambities meer hebben. Financiën en beleid hebben direct met elkaar te maken en zijn altijd onderhevig aan veranderingen als gevolg van vele factoren zoals Rijksbeleid, Provinciaal beleid, sociale en maatschappelijke wensen en als gemeente onze eigen wensen.

Het college doet een voorstel om een 0,5 fte beschikbaar te stellen voor openbare orde en veiligheid. Dit om op het gebied van ondermijning en criminaliteitsbestrijding meer inzet te kunnen plegen. De politie geeft aan dat als de gemeente niets doet zij ook niets doen. Kan het college uitleggen wat deze uitspraak van de politie inhoudt en wat van ons als gemeente verwacht wordt?

Het college stelt voor om opnieuw deel te nemen aan het gebiedscontract Stika. Dit is goed voor ons fraaie landschap. Graag zouden we hier nog de regeling Ervenplus aan toe willen voegen. Binnen het provinciale project ErvenPlus gaan diverse gemeenten samen met natuurwerkgroepen, ZLTO-afdelingen (via agrarische natuurvereniging), Brabants Landschap en projectbureau Orbis investeren in meer biodiversiteit op Brabantse erven. Doel is om in de provincie de komende twee jaar 350 erven ‘bio-diverser’ in te richten. Daarnaast wordt nadrukkelijk gekeken of ook buiten het erf mogelijkheden liggen voor natuur- of landschapsbeheer. Hiervoor zijn andere regelingen, zoals Stimuleringskader Groenblauwe Diensten en de Subsidieregeling Verbindingen en Landschap operationeel. Door bij te dragen aan het project ErvenPlus zorgt de gemeente voor een mooier en leefbaarder platteland. Net zoals bij Stika zal de provincie de gemeentelijke bijdrage verdubbelen.

De eenmalige kosten van circa € 10.000 kunnen worden gedekt uit het positieve saldo van de kadernota 2018. Hiervoor dienen we samen met het CDA een amendement in.

Ook stelt het college voor om de wijkverpleegkundige te handhaven. Deze kosten werden tot voor kort door het Rijk betaald. In ons WMO zijn hiervoor middelen beschikbaar. SAN heeft zich in het verleden hard gemaakt om de wijkverpleegkundige weer een rol te geven. Dus dit voorstel kunnen wij van harte ondersteunen. Zo ook de voortzetting van de kindertelefoon via de organisatie Sensoor en AKJ (Advies klachtenbureau Jeugdzorg). Dit zijn wettelijke taken op grond van de Wmo en Jeugdwet.

Ook de voorstellen over beschermd wonen en laaggeletterdheid kunnen wij als SAN ondersteunen. Bij laaggeletterdheid zouden wij graag van het college horen wat hierin de rol van de bibliotheek is?

Bij de begroting 2017 hebben we als SAN meer aandacht gevraagd voor onderhoud van de openbare ruimte. Hiervoor is extra geld beschikbaar gesteld. Wat ons nu opvalt en waar inwoners zich aan storen is de hoeveelheid onkruid op verhardingen. We weten dat inzet van chemische middelen ‘gelukkig’ niet meer zijn toegestaan maar ondanks dit gegeven dient het onderhoud wel op een redelijk niveau te blijven wat nu lang niet op alle locaties het geval is. Wij vragen als SAN hiervoor dan ook meer aandacht. Hiervoor hebben we en motie die we willen indienen.

Ondanks dat we de veiligste gemeente van Brabant zijn hebben ook wij te maken met drugsgebruik. Onlangs verscheen hiervoor nog een rapport. De gemeente Mill en Sint Hubert heeft hierover onlangs een bijenkomst gehouden met haar inwoners. Om erger te voorkomen willen we als SAN meer aan preventie en voorlichting doen. We horen schrijnende gevallen in gezinnen die we willen helpen maar het liefst willen voorkomen. Ondersteunt het college deze oproep, en zo ja, wat hebben zij hiervoor nodig? Hiervoor hebben we een motie opgesteld die we willen indienen.

Wij weten nu niet meer of er nog een combinatiefunctionaris is bij onze basisscholen en hoe het muziek- en cultuuronderwijs op de scholen is geregeld. Kan het college ons hierover uitsluitstel geven. Dit omdat we muziek- en cultuuronderwijs goed vinden voor de ontwikkeling van onze jeugd.

Wij zijn als SAN het volledige overzicht op het gebied van woningbouw kwijt. We kennen de afspraken met mooiland en wat er nog rest aan bouwcapaciteit per kern. Om de behoefte te kunnen bepalen is er een huisvestingvisie nodig. Is het college hier al mee bezig of voornemens? Vooruitlopend hierop zien wij steeds meer gemeenten die inzetten of onderzoek doen naar Tiny Houses.

 Tiny Houses zijn volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en met een kleinere ecologische voetafdruk. Bij het ontwerp en de bouw van de kleine woningen wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve technologieën. Een Tiny House is max. 50 m2, zelfvoorzienend en functionerend als full-time bewoonde woning. Tiny houses zijn relatief goedkoop en je kunt daarmee dus vrijwel zonder hypotheek wonen.Wellicht een goede manier om jongeren een alternatief te bieden om in onze dorpen te komen wonen of te blijven wonen.

Organisatie Tiny Houses helpt gemeenten die hierin geïnteresseerd zijn en willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente. Hun ervaring is dat iedere gemeente weer anders is en er geen universeel Tiny House projectplan is dat je overal kunt toepassen. Het zou ook een beetje teleurstellend zijn, als overal precies dezelfde projecten zouden ontstaan. Deze beweging geeft juist ruimte aan innovatie en bottom-up initiatieven. Hiervoor hebben we een motie opgesteld die we willen indienen. https://m.youtube.com/watch?v=SeTZZtbluTI&feature=youtu.be

Om de gemeente weer financieel gezond te maken hebben we in 2015 flink bezuinigd op ondermeer de exploitatie van gemeenschapsgebouwen. Energiegebruik is voor hen ieder jaar weer een flinke kostenpost. Door aanpassingen aan zowel de gebouwen als installaties zou dit flink terug gedrongen kunnen worden. In 2016 zijn al veel gemeentelijke gebouwen duurzaam aangepast. Wat SAN betreft zetten we dit beleid met voortvarendheid voort. Om te beginnen met aanpassing van de verwarmingsinstallaties die wellicht op ‘pallets’ kunnen branden. De zogenaamde palletkachels. Of misschien zijn er ondertussen andere systemen die zuiniger zijn dan de huidige. Want tenslotte is duurzaamheid toch een belangrijk speerpunt van onze gemeente. Hiervoor hebben we een motie opgesteld die we willen indienen.

Er zijn positieve ontwikkelingen om de lang gekoesterde wens van een fietsverbinding in Wanroij tussen de Kattenstraat en Watervalweg vorm te geven. Deze verbinding kan onderdeel uitmaken van een fietsverbinding naar Landhorst voor met name de schoolkinderen. Wij zouden als SAN het liefst tussen alle dorpen een verkeersluwe verbinding creëren voor de schoolgaande jeugd en overige fietsers. Kan het college hier iets over zeggen?

Zoals eerder aangegeven hebben we het financieel op orde en kan de ozb worden verlaagd met 5%. Hiervoor hebben we samen met het CDA een amendement opgesteld die we willen indienen.

Doel van de begroting om structurele inkomsten en uitgaven in balans de brengen. Vanaf 2015 is deze door forse bezuinigingen weer in balans gebracht. Ook de financiële  risico’s zijn goed in beeld gebracht. Verder hebben we de reserve op een meer dan wenslijk niveau gebracht. Dit laatste is prima maar niet noodzakelijk om tegenvallers op te vangen. Beter is om het overschot aan reserve in te zetten voor projecten die goed zijn voor onze inwoners. In de begroting van 2017 hebben we hiervoor al een aanzet gegeven. En de eerlijkheid gebied dat we ook stiekem vooruit kijken op de samenwerking Land van Cuijk. Het geld en bezittingen wat we nu hebben is opgebracht door onze inwoners en dus voor onze inwoners. Voor alle duidelijkheid. Wij roepen als SAN nu niet op om het geld te verkwanselen.

Er wordt altijd jaloers naar het verenigingsleven van Wanroij en Landhorst gekeken. Met het fonds wat het WAC met de verkoop van De Bergen heeft opgesteld, zijn er toch meer mogelijkheden dan elders. Dit zouden we in iedere dorpskern kunnen opzetten. Een zogenaamd dorpsfonds. Hiervoor hebben we een motie die we willen indienen.

Met de nieuwe randweg rondom Haps zal het verkeer vanuit Wanroij via Haps naar de A73 waarschijnlijk een andere route volgen dan nu. Dit kan via de Hapseweg of Oosteind / Broek. De vraag is of de bestaande wegen hiervoor geschikt zijn? Wellicht dat er voor de verkeersveiligheid een fietspad moet worden aangelegd. Wij vragen het college hier onderzoek naar te doen. Hiervoor hebben we een motie die we willen indienen.

Wij zien nog steeds dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van gemeentelijke regelingen die bedoeld zijn voor de bekostiging van activiteiten en contributie die goed zijn voor onze inwoners, met name ouderen, die dit niet goed kunnen betalen. Als SAN zouden we graag zien dat deze regelingen ruimer worden ingezet. Hiervoor hebben we een motie die we willen indienen.

Terug naar de inhoud van de kadernota. Even eerst over het procesmatige. In onze ogen is het ondoenlijk om alle suggestie in amendementen en moties te pakken. Deze discussie is kaderstellend en daarom stellen wij voor dat, los van de door de raad aangenomen moties en amendementen, de inbreng van de verschillende fracties en het verslag van deze vergadering meegenomen wordt bij de samenstelling van de begroting 2018.

Voorzitter

Namens Sint Anthonis Nu complimenten aan het college en de ambtelijke organisatie voor wat reeds bereikt is. Dank hiervoor. Dit geeft vertrouwen in de uitwerking van de voornemens die nog op stapel staan.

Tot zover.

Een reactie plaatsen