Coalitieprogramma

Coalitieprogramma 2018-2022

 

Sint Anthonis Nu + VVD Sint Anthonis gaan voor krachtigere kernen in een schoner buitengebied

Er is veel ambitie op diverse thema’s, zoals de aanpak van krimp en vergrijzing in de gemeente. Er gaan meer woningen gebouwd worden voor verschillende doelgroepen zoals jongeren en eenpersoonshuishoudens. De lokale economie gaat op verschillende manieren gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door het actief binnenhalen van bedrijven in de agrarische en de toeristische sector.

Er zal veel energie gestoken worden in de transitie van de agrarische sector en herstel van natuur en landschap. Men wil de energievoorziening verduurzamen en inspelen op een veranderend klimaat. De coalitie wil betaalbare en goede zorg voor de inwoners.

De aanstaande herindeling van de gemeenten in het Land van Cuijk is een speerpunt. De kernen worden zo goed mogelijk neergezet voor een bestaan ná de zelfstandige gemeente Sint Anthonis. Alle dorpen worden in hun kracht gezet door een masterplan waarbij ruimte is voor zelfsturing richting vitale kernen, een dorpeninvesteringsplan en een aanpak voor dorpsontwikkeling.

De coalitie realiseert zich de vele ambities en het tijdspad richting de herindeling. Dit vraagt om extra uitvoeringskracht waarbij drie wethouders noodzakelijk zijn. 

Naar krachtiger kernen in een schoner buitengebied

Voorwoord
Na een verkennende fase tussen Sint Anthonis Nu (SAN) en VVD Sint Anthonis (VVD) zijn vertegenwoordigers van beide partijen tot de conclusie gekomen dat er voldoende raakvlakken zijn om een akkoord te maken waarmee alle dorpen en het buitengebied in de gemeente Sint Anthonis versterkt worden. We gaan naar krachtigere kernen in een schoner buitengebied.
Bij dit coalitieprogramma hoort een nog op te stellen uitvoeringsagenda. We willen niet alleen zeggen dat we zaken gaan verbeteren, we willen laten zien dat we dat ook doen.
Het doel van dit coalitieprogramma is het delen van onze visie voor de komende jaren. We gaan naar de herindeling Land van Cuijk en we gaan vol investeren in de slagkracht van onze kernen. De gemeente Sint Anthonis houdt op te bestaan, jouw dorp gaat door. De komende jaren zetten we alles op alles om dat zo goed mogelijk in gang te zetten.
We zijn ervan overtuigd dat we met dit coalitieprogramma de gemeente gaan veranderen en zo het wonen, werken en recreëren binnen de gemeente op een hoger plan brengen.

“Slagkracht & Innovatie”

Slagkracht
Bij slagkracht horen een bestuur en een ambtelijke organisatie met een proactieve houding, die anticiperen op wat mensen willen en bedoelen. Wij stralen uit dat we er zijn om te faciliteren en we denken mee met onze inwoners en ondernemers. We gaan naar de klant toe, voeren gesprekken, communiceren actief met onze (keten)partners en schaffen overbodige regels af. We willen vooral kijken hoe dingen wel kunnen. Creatieve kracht moet een kans krijgen.
We zetten in op het actiever en innovatiever bekend maken van de stimuleringsmaatregelen die we in diverse programma’s invoeren.

Innovatie
Innovatie loopt als een rode draad door dit coalitieakkoord: – innovatie bij wonen – biodiversiteit in de bouw – innovatie in de energietransitie – innovatie binnen de agrarische sector – innovatie ten aanzien bodembeheer Innovatie en daadkracht zijn belangrijke waarden voor dit bestuur. Wij staan per definitie positief tegenover innovaties en zullen deze stimuleren.

“Onze kernthema’s”

Wonen
Wij willen jongeren behouden in onze gemeenschappen. Het is hier een “goei leven” om te werken, te recreëren en zeker ook om te wonen. Wij zetten maximaal in op bouwen voor starters en eenpersoonshuishoudens om (jong)volwassenen een kans te bieden om in onze gemeente te komen wonen of te blijven.
Wij denken daarbij onder andere aan (sociale)huurwoningen, CPO-initiatieven en “Tiny Houses”.
Grondprijzen kunnen helpen doelen te bereiken, onder andere voor starters, maar ook voor duurzaamheidsinitiatieven en innovaties. We denken daarbij ook aan garantstellingen of andere financieringsmogelijkheden en erfpachtconstructies voor bijvoorbeeld “Tiny Houses”.
Uiteraard is er voldoende ruimte en aandacht voor levensloopbestendig bouwen.
Parallel aan deze ontwikkelingen is een woonbehoefteonderzoek voor Sint Anthonis gewenst, zodat we nog beter zicht hebben op de woonbehoefte van onze inwoners. En wat we dan moeten bouwen om deze behoefte in te vullen dan wel te maken.
Al deze stimuleringsregelingen gaan we veel effectiever communiceren.
Nieuwe woonvormen willen we binnen de gemeente de ruimte geven: Eco-wijken, hofjes voor ouderen, maar ook tijdelijke huisvesting ten behoeve van mantelzorgers zonder dat dit achteraf afgebroken moet worden. Dat is vaak een belemmering om de investering te doen door de hulpbehoevende of mantelzorger.
Woningbouwcorporatie Mooiland heeft tot op heden een monopolie. Wij nodigen andere corporaties nadrukkelijk uit hier te bouwen binnen ons pallet aan mogelijkheden en binnen de wettelijke kaders van de Volkshuisvesting.

Zorg
De inkoop van de jeugdzorg doen we momenteel samen met 16 andere gemeenten. We gaan op zoek naar mogelijkheden voor een andere manier van inkoop en we onderzoeken of met zorgaanbieders eenvoudigere afspraken gemaakt kunnen worden die passen bij de behoefte van zorgvragers.
We gaan waar mogelijk actief sturen op de rol van huisartsen voor wat betreft hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de toegang naar jeugdzorg. We intensiveren de aandacht voor het fenomeen positieve gezondheid.
Wij continueren onze aandacht voor het dorpsteam. Het dorpsteam zorgt voor een goede verbinding met inwoners en pikt op deze manier signalen op zodat de beste ondersteuning wordt gezocht en de WMO wordt ingezet wanneer dat nodig is. Het dorpsteam zet in op positieve gezondheid en we sluiten actief aan bij het initiatief van de Noordelijke Maasvallei op positieve gezondheid.
We gaan dorpsraden betrekken bij ontwikkelingen om mensen in eigen omgeving op te vangen.
We willen dat het voor inwoners die hier vragen over hebben duidelijk is hoe WMO-zorg werkt en hoe deze aan te vragen is.

Energietransitie en duurzaamheid
De gemeente Sint Anthonis is in 2035 energieneutraal. Naast de bestaande subsidieregelingen en duurzaam bouwen zetten we daarvoor in op zonneakkers.
We stimuleren samenwerking binnen de dorpen via dorpsraden en ondersteunen deze initiatieven om te bereiken dat burgers aan energiekosten besparen en dakoppervlak wordt gebruikt voor zonnepanelen.
Indien er behoefte is aan duurzaamheidsleningen spelen we daar ook op in.
De actieve deelname aan Klimaatbestendig Land van Cuijk zetten we voort.
Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie: zonnepanelen op onze eigendommen, hergebruik van ons groenafval en innovatieve ideeën. Wij onderzoeken hoe de gemeente bij haar bouwprojecten slimme en duurzame keuzes kan maken om de biodiversiteit te vergroten en stimuleren anderen dat ook te doen. Ook in onze beheertaken is dit een vast thema. We zetten het initiatief voor een bijenvriendelijke gemeente voort. Verbetering van de biodiversiteit wordt meegenomen in beheer van gemeentelijke eigendommen en in gemeentelijke plannen. Klimaatadaptatie: we zorgen voor versnelling van ontkoppeling van regenwater van het rioolstelsel en streven naar opvang van regenwater door infiltratie in de grond. We realiseren klimaatbuffers door beken hun natuurlijke loop terug te geven en zetten hiervoor actief gemeentelijke pachtgrond in. Tegelijkertijd zorgen we hiermee voor versterking van natuur en landschap.

Infrastructuur & Veiligheid
De aanrijtijden van hulpdiensten moeten verbeteren. We gaan daarbij betrekken wat het effect kan zijn van de snelheidsvoorschriften op wegen.
Het fietspad Wanroij-Landhorst is voor ons een speerpunt. Het draagt bij aan een goede verbinding voor de school naar Wanroij en wordt een aantrekkelijke toeristische fietsroute.

Plattelandsontwikkeling
De transitie van de veehouderij leidt voor Sint Anthonis tot een grote opgave voor herinrichting van het buitengebied. We gaan actief ondersteuning bieden aan de stoppers, de blijvers en hebben oog voor mogelijke sociale effecten. Wij zien hiervoor een taak voor een nog op te richten TaskForce die de uitdagingen in het buitengebied integraal oppakt. Wij streven daarbij naar een afname van het absolute aantal dieren en een afname van het aantal vergunde dieren door het intrekken van lege en latente vergunningen (60% minder), waarbij we maatwerk leveren per situatie. Daarmee bereiken we een afname van de diverse gecalculeerde emissies met minstens 10%. Wij gaan met de agrarische ondernemers in gesprek en doen dat aan hun eigen keukentafel met als insteek een positieve bijdrage aan landschap en milieu door emissiearme landbouw. Dit bereiken we door actieve hulp te bieden aan stoppers, innovaties en initiatieven ten bate van meer circulariteit en natuurinclusieve landbouw. Vooruitstrevende plannen en pilots worden actief gefaciliteerd.
Wij willen een uitbreiding van de stalderingsregeling binnen onze eigen gemeentegrenzen. Mest zien we als een waardevolle grondstof en we willen geen nieuwe “mestfabrieken”. Grootschalige mestverwerking hoort thuis op een klasse 4-, 5- of een agrarisch- industrieterrein.
Vrijkomende agrarische bebouwingen (VAB’s) moeten gesloopt worden of eenvoudiger een herbestemming krijgen voor andere (ondernemers)initiatieven. Door strengere handhaving gaan we illegale praktijken voorkomen.
De ontwikkelingen rond de problematiek van de geur- en luchtwassers volgen we nauwgezet. We hebben daarbij oog voor de uitdagingen van de ondernemer. Wel willen we sturen op het naleven van richtlijnen.
We streven naar een buitengebied 3.0. Daarvoor is een update van de structuurvisie buitengebied noodzakelijk en op termijn een nieuw bestemmingsplan buitengebied. Daarbij kijken we ook naar mogelijkheden tot het vergroten van het afstandscriterium tussen woningen en stallen.

Pachtgronden
Uitgangspunt blijft dat we pachtgronden alleen verkopen als er een maatschappelijk belang is.
De pachtvoorwaarden van onze gemeentelijke pachtgronden worden verduurzaamd conform de voorwaarden van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Wij zetten actief in op bodemverbeteringstrajecten. Wij willen het compost van ons eigen groenafval gebruiken voor bodemverbetering van agrarische gronden.
Daarbij spelen we positief in op initiatieven vanuit de samenleving.
Ook zijn we bereid pachtgronden in te zetten voor natuurontwikkeling.

Herindeling Land van Cuijk
Sint Anthonis blijft niet meer een zelfstandige gemeente. Wij zetten in op één gemeente Land van Cuijk. We verwachten een snellere en betere dienstverlening en een krachtigere stem in de regio en binnen Nederland. Dat biedt meer kansen voor economie en werk. Deze raadsperiode nemen we over deze herindeling een definitief besluit.
Bestuurlijke samenwerking blijft binnen en buiten het Land van Cuijk noodzakelijk.

Kernen in hun kracht
Wij zijn trots op onze kernen. In alle dorpen nemen mensen zelf verantwoordelijkheid, zijn mensen initiatiefrijk en wordt er veel georganiseerd. Deze kracht van de kernen willen we vasthouden, stimuleren en laten groeien tot een voorbeeld voor een kernendemocratie.
De komende jaren gaan we investeren in alle dorpen. Het Masterplan voor Sint Anthonis bestaat ten eerste uit het project Vitale Kernen, waarbij wij op basis van zelfsturing initiatieven en investeringsprojecten ondersteunen.
Daarnaast komen er investeringen in de dorpen middels een dorpeninvesteringsplan. Hierbij maken we onder andere gebruik van plannen die de afgelopen jaren zijn opgesteld maar mede door een voorzichtige begroting niet tot uitvoering zijn gekomen. Daarnaast hebben dorpsraden eigen dorpsontwikkelingsplannen gemaakt waarmee we ook aan de slag gaan.
Ruimte voor experimenten wordt in alle programma’s zoals beheer, duurzaamheid, wonen, zorg en veiligheid geboden.

Basisvoorzieningen
Wij zijn van mening dat de gemeente de verantwoordelijkheid draagt voor de instandhouding van de basisvoorzieningen op het gebied van sport en cultuur waarbij het uitgangspunt een deugdelijke exploitatie is, op weg naar zelfsturing.

Krimp en Vergrijzing
Ook voor onze gemeente is dit een gegeven wanneer we er niets aan doen. Wij zetten daarom sterk in op het behoud en de terugkeer van jongeren in en naar onze gemeente. Wij willen een antwoord bieden op de tendens van krimp en vergrijzing. Wij accepteren dit niet en bieden met onze uitvoeringsagenda actief oplossingen. In diverse programma’s zal daarom het thema jongeren terugkomen.

Economie
Werk is van groot belang voor mens en samenleving.
Wij ontwikkelen een samenhangende aanpak met als speerpunten landbouw en toerisme waarbij innovatie, out of the box-denken en circulaire economie kernopgaven zijn. Daarom krijgen deze alle ruimte, maar initiatieven dienen wel te passen in onze leefomgeving. Er is geen ruimte voor zware industrie, waaronder mestfabrieken.
We zetten in op behoud van onze detailhandel en faciliteren ondernemers maximaal.
Er komt een rol voor minimaal een medewerker die namens de gemeente op stap gaat om bestaande bedrijvigheid te stimuleren en nieuwe bedrijvigheid naar onze gemeente te halen. De nadruk zal komen te liggen op vernieuwende landbouw en toerisme. Daarmee vormen wij het ondernemersloket om naar een actieve rol. Ook grote ondernemers zijn van harte welkom in onze gemeente.
De in- en externe dienstverlening gericht op het faciliteren van ondernemers gaan we verbeteren.
We willen optimaal gebruik maken van onze bedrijventerreinen, zo verdient het Molenveld een kwaliteitsimpuls door bijvoorbeeld versterking van het wegennet en de bewegwijzering.

Recreatie & Toerisme
Recreatie en toerisme zien we ook voor de komende jaren als prioriteit. Wij vinden dat de opbrengsten uit de toeristenbelasting geoormerkt terug moeten vloeien naar de stimulering van toerisme.
Wij willen ruimte geven aan initiatieven zoals festivals, binnen de geijkte regels, en bij voorkeur op een van de evenemententerreinen. De initiatieven dienen wel te passen in de aanwezige natuur- en leefomgeving.
De komende jaren willen we dat er meer mensen gaan werken in deze sector binnen onze gemeente.

Natuur en Landschap
Als bijdrage aan de klimaatadaptatie zetten wij in op grondruil ten behoeve van beekherstel. Een mogelijke afwaardering van de grondwaarde vinden wij acceptabel.
We zetten in op pilots voor natuurinclusieve landbouw (Nil) waarbij de voedselproductie minder belastend is voor de omgeving. Stimuleringsmaatregelen van de provincie helpen bedrijven de stap naar Nil te maken.
Ook maken we de ruimte vrij binnen ons grondbeleid om pachtcontracten te verduurzamen en duurzaam bodembeheer voor onze pachtgronden te realiseren.

Onderwijs
Goed en bereikbaar onderwijs staat centraal voor al onze kernen. Wij zetten in op de aanpak van laaggeletterdheid en het doorontwikkelen van onze Integrale Kindcentra. Culturele vorming op school vinden we belangrijk. We maken muziekonderwijs op school mogelijk. Vanuit de samenleving komt de roep om een flexibelere benadering van de schoolvakanties. Wij maken dat graag bespreekbaar met het schoolbestuur.
Scholen moeten voor alle kernen goed en veilig bereikbaar zijn

Cultuur en innovatie

We zien sport, cultuur en kunst als een verbindend element binnen onze gemeenschappen. Het is belangrijk in de dorpsnetwerken en zorgt voor sociale cohesie.
We willen ontwikkelingen faciliteren met ambtelijke ondersteuning en via het programma Vitale Kernen.
We streven naar een culturele agenda voor Sint Anthonis in samenwerking met verenigingen. Daar hoort een open houding richting initiatiefnemers bij.
Op scholen wordt in ieder geval tot 2020 actief deelgenomen aan het programma de “Cultuurloper”. In onze beleving moet een school immers ook een sociale ontmoetingsplaats zijn voor muziek, sport en cultuur.

Financiën
Wij willen de komende jaren fors investeren om deze programma’s tot uitvoering te brengen. We maken daarbij gebruik van de financiële ruimte die we hebben opgebouwd.

 

Joost van der Cruijsen

Jan van de Weem

Egidia Jetten

Huub Bellemakers

Jos Raemaekers

Mia van der Zanden

Jan van Riet

Janneke Vloet-Van der Aa

Jeroen van Acquoij

John Heckathorn

Wouter Bollen

Een reactie plaatsen