Initiatiefvoorstel Oelbroeck van SAN

Oelbroeck

Via een initiatiefvoorstel van de fractie Sint Anthonis Nu heeft de gemeenteraad het college opdragen om in gesprek te gaan met de gemeenschap van Sint Anthonis om binnen het nieuwe financiële kader en de kaders zoals genoemd bij de overwegingen te komen tot een nieuw alternatief plan. Een nieuw plan dat gerealiseerd kan worden voor een maximum bedrag van € 1,4 Miljoen.

Raadsvergadering : 18 april 2019

Onderwerp : Initiatiefvoorstel inzake MFA Oelbroeck

De raad van de gemeente Sint Anthonis, in vergadering bijeen d.d. 18 april 2019, wordt het volgende ter overweging en besluitvorming voorgelegd.

Aanleiding In het najaar van 2013 is volledig spontaan vanuit de gemeenschap van Sint Anthonis en het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis MFA Oelbroeck het initiatief genomen om een plan uit te werken met als doel: het in eigen beheer en exploitatie nemen van MFA Oelbroeck. De opgave die het bestuur zich stelde was onder andere: – Oelbroeck moet aantrekkelijker worden als ontmoetingsplaats; – de kansen die het gezamenlijk gebruik aan partijen biedt, moeten beter worden benut; – de bezoekersstromen in het gebouw kunnen worden verbeterd, met als doel meer interactie, meer ontmoeting en meer omzet.

Op 24 oktober 2017 heeft het College ingestemd met het verzoek van de Stuurgroep Oelbroeck om te komen tot een verzelfstandiging van MFA Oelbroeck, zoals verwoord in het rapport “Toekomstbestendig Oelbroeck” van 29 juni 2017, en het beheer en toezicht van het gemeentelijk deel in principe per 1 januari over te dragen aan een nog op te richten beheerstichting.

Op 15 maart 2018 heeft de Raad vervolgens besloten om: een krediet beschikbaar te stellen van € 500.000,– voor het toekomstbestendig maken van MFA Oelbroeck (i.p.v. € 800.000 zoals gevraagd in het plan).

In de loop van 2018 is de Stuurgroep voortvarend aan de slag gegaan om te komen tot een investeringsplan waarmee Oelbroeck toekomstgericht gemaakt zou kunnen worden. Voor realisatie van dit plan is op 17 september 2018 een budget van € 3.300.000 gevraagd aan de gemeente. Gezien het feit dat dit budget bijna 7 keer meer is dan het krediet dat is toegekend door de raad, heeft het College dit plan niet in behandeling genomen. De Raad heeft dit bekrachtigd in een openbare raadsbijeenkomst op 4 december 2018 en heeft het College en Stuurgroep opgeroepen om met elkaar in gesprek te gaan om te kijken of een alternatief tot de mogelijkheden behoort.

Op 23 januari 2019 is overleg geweest tussen het College en de Stuurgroep en is geconcludeerd dat het door de stuurgroep ingediende plan en de kaders gesteld door de raad, niet tot overeenstemming kunnen komen. Vervolgens is de Stuurgroep tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om binnen de gestelde kaders tot een toekomstbestendig Oelbroeck te komen en heeft besloten haar werkzaamheden te beëindigen.

Overwegingen

Er is veel respect en waardering voor alle betrokken vrijwilligers die zich in de afgelopen periode voor de ontwikkeling van het plan en voor Oelbroeck hebben ingezet. Een doorontwikkeling naar een toekomstbestendig MFA Oelbroeck blijft gewenst. Met de volgende overwegingen willen we richting geven aan de term “toekomstbestendig”. Richting geven aan de term toekomstbestendigheid, betekent onder andere dat alle verenigingen en gebruikers in gelijkwaardigheid en harmonie gebruik dienen te maken van de accommodatie. Bij buurtbewoners van MFA Oelbroeck bestaan ernstige zorgen over een mogelijke toename van de overlast door parkeren en geluidsoverlast als het huidige plan van de stuurgroep wordt uitgevoerd. Er dient dus nadrukkelijk rekening te worden gehouden met hun zorgen. Toename van overlast mag niet aan de orde zijn. Wij zijn van mening dat de gemeente de verantwoordelijkheid draagt voor de instandhouding van de basisvoorzieningen op het gebied van sport en cultuur waarbij het uitgangspunt een deugdelijke exploitatie is, op weg naar zelfsturing. Privatisering is dus geen verplichting en geen doel op zich. Bij de planvorming rondom Oelbroeck moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met ons beleid aangaande “paracommercie dorpshuizen”. Een gezonde exploitatie van Oelbroeck mag niet voor het grootste deel steunen op horecaactiviteiten die mogelijk concurreren met de lokale commerciële ondernemers. We beseffen daarmee dat de gemeente jaarlijks een mogelijke aanvulling in de exploitatie van Oelbroeck moet doen teneinde blijvend ruimte te geven aan culturele activiteiten. Ons inziens dient de functie van ontmoetingsplaats centraal te staan in Oelbroeck en niet de horecafunctie. Het bovenstaande is echter geen argument voor een blanco cheque; zoals gesteld is het uitgangspunt een deugdelijke exploitatie. Daarnaast hebben wij als gemeente een voorbeeldfunctie met verduurzaming van gebouwen. Met dergelijke maatregelen kunnen exploitatieproblemen wellicht worden beperkt. Verdergaand onderzoek/uitwerking van mogelijke duurzaamheidmaatregelen moet plaatsvinden in samenwerking met de gemeente, waarbij alleen maatregelen met een terugverdientijd tot 10-15 jaar in ogenschouw genomen moeten worden.  De renovatie van Oelbroeck moet in redelijke verhouding zijn tot het voorzieningenniveau van accommodaties in de andere dorpen van de gemeente. We roepen het college op in gesprek te gaan met de betrokkenen om een stuurgroep te vormen. Het college voert regie op de voortgang van het proces en het bewaken van de kaders. Op deze wijze kan in samenwerking worden gewerkt aan een nieuw te vormen alternatief plan. We benadrukken hierbij dat om te komen tot een nieuw plan alle gebruikers met een open agenda aan tafel moeten komen. Alle gebruikers hebben rekening te houden met een nieuwe werkelijkheid en zij kunnen zich ons inziens niet beroepen op oude afspraken. We beseffen dat de verhoudingen tussen diverse betrokkenen en de gemeente verstoord kunnen zijn geraakt. We achten het dan ook van belang dat er bij de start van de gesprekken aandacht wordt besteed aan het realiseren van een goede samenwerkingsrelatie. Op basis van reeds gedane onderzoeken naar diverse ingrepen in het gebouw kan in alle redelijkheid de conclusie getrokken worden dat het bestaande financiële kader onvoldoende ruimte biedt voor een toekomstbestendig Oelbroeck.

Uitgaande van bestaande budgetruimte in de huidige begroting komen we tot een nieuw maximum financieel kader.

Reactie college op initiatiefvoorstel Volgens het Reglement van Orde (artikel 32) is het initiatiefvoorstel op 4 april jl. ter kennis gebracht aan het college, en is deze in de gelegenheid gesteld om binnen 48 uur schriftelijk wensen en bedenkingen met betrekking tot het voorstel aan de raad kenbaar te maken. Het college heeft op 5 april jl. een reactie uitgebracht, met een advies over de dekking van het plan. Dit advies is opgevolgd in het voorgestelde besluit.

Voorstel besluit Met inachtneming van de hierboven vermelde overwegingen en kaders, wordt de raad voorgesteld om de volgende besluiten te nemen:

1. Het college opdragen om in gesprek te gaan met de gemeenschap van Sint Anthonis om binnen het nieuwe financiële kader en de kaders zoals genoemd bij de overwegingen te komen tot een nieuw alternatief plan.

2. Een nieuw plan te verwachten dat gerealiseerd kan worden voor een maximum bedrag van € 1,4 Miljoen. Dit bedrag is beschikbaar door: – het reeds toegekende budget € 500.000 – het op 15 maart 2018 door de raad beschikbaar gestelde bedrag als startsubsidie voor het Oelbroeck-proces € 100.000 – herbestemming van een gedeelte van de bestemmingsreserve accommodatiebeleid naar de bestemmingsreserve toekomstbestendig Oelbroeck € 460.000 – aanvulling uit Bestemmingsreserve UP € 340.000* Totaal € 1.400.000 – externe expertise en advies € 120.000* – tijdelijk beheer en exploitatie PM Eventuele hogere kosten dan dit maximum dienen uit andere bronnen (subsidies, crowdfunding, o.i.d.) bekostigd te worden op initiatief van de stuurgroep zelf.

3. De posten met een * ten laste van het UP te brengen, in totaal € 460.000 + PM, waardoor herprioritering van doelstellingen van het UP plaatsvindt.

Sint Anthonis, 9 april 2019

Namens de fracties Sint Anthonis Nu, VVD en CDA,

J.H.G. van der Cruijsen, J.A.M.M. van Acquoij fractievoorzitter Sint Anthonis NU fractievoorzitter VVD Sint Anthonis

A.H.P.C. Rombouts fractievoorzitter CDA Sint Anthonis

Een reactie plaatsen