PARTIJ

 

“Samen voor een sterke gemeente”

Dit is de slogan van de politieke partij Sint Anthonis Nu. De politieke partij is op 15 november 2009 opgericht en ontstaan door de fusie van de bestaande partijen Kern&Punt en WVI. We zijn inmiddels weer bijna 4 jaren onderweg en hebben onze slogan meer dan waar gemaakt. De gemeenteraadsverkiezingen 2014 staan voor de deur. Sint Anthonis Nu gaat de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in met de leus:

STEM NU VOOR LATER

Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen is Sint Anthonis Nu de enige lokale partij van onze gemeente Wij zijn links, wij zijn rechts. Dat bepalen wij zelf samen met onze leden.

Landelijke politiek

Sint Anthonis Nu heeft geen directe binding met een landelijke opererende politieke partij. Wij zijn herkenbaar door onze onafhankelijkheid en geen landelijke centrale partijleiding welke de koers voor ons uitzet. Iedereen die ons gedachtengoed ondersteund is welkom bij onze partij.

Betutteling

Wij staan voor een dynamische en open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen zonder het maatschappelijke belang uit het oog te verliezen. Een open en transparante gemeente met open visie en wederzijds respect naar elkaar. Een gemeente die de zorg heeft haar inwoners zonder betutteling hiervan. De inwoners blijven immers zelf verantwoordelijk voor hun eigen handelen.

Welzijn

Het welzijn en het zich welbevinden van onze inwoners is hierin zeer belangrijk. Hierbij dienen onze inwoners zo weinig mogelijk beknot te worden door regels en beperkingen. De vrijheid om je eigen leven in te richten is daarbij leidraad. Dat mag uiteraard dit niet ten koste gaan van het leefgenot van de ander.

Eerlijke verdeling

Beide partijen hebben zich altijd ingezet voor de belangen van de minder bedeelden in onze leefgemeenschap. We streven naar een eerlijke verdeling van de middelen die de gemeenschap ten dienste staan. Met elkaar moeten we zorgen voor een samenleving waar het goed werken, wonen en leven is. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Dit betekent dan ook bescherming en respect voor ons fraaie platteland en leefmilieu. We zien dat het materieel gezien goed gaat met veel mensen. Welvaart en economie zijn op een steeds hoger niveau. Hierbij merken we direct op dat dit niet algemeen geldt. Het is duidelijk dat we de mensen die het nodig hebben extra willen ondersteunen. Maar materiële welvaart is maar een deel van ons leven. Welzijn is evenzeer belangrijk. We bedoelen dan hoe we met elkaar willen leven, welke ruimte gunnen we elkaar. Wat hebben we over voor anderen, de jeugd, ouderen, mensen die buiten de boot vallen. Geld en vermogen zijn dan niet meer het belangrijkste. Zoveel mogelijk mensen moeten mee kunnen doen in het maatschappelijke en economische proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We vinden dat de gemeente hier blijvend aandacht aan moet schenken.

Iedereen moet mee kunnen doen

Alle inwoners moeten de mogelijkheid krijgen om mee te kunnen doen met de samenleving. Wij vertrouwen daarbij op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. We ervaren dat veel mensen prima voor hun eigen belangen kunnen opkomen. Zowel individueel als in georganiseerd verband. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. De gemeente (lees politiek) dient de kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen te ondersteunen en ruimte te geven. De sleutel voor verandering ligt bij de mensen zelf en de gemeente sluit daarbij aan. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de gemeente kan doen.

Plattelandsgemeente

De gemeente Sint Anthonis is een plattelandsgemeente. Een gemeente waarin vele activiteiten plaatsvinden. Waar naast economie ook ruimte is voor natuur, cultuur en een goed leefklimaat. Dit alles is niet vanzelfsprekend. Op dit moment kunnen winkeliers in kleine kernen het hoofd niet of nauwelijks boven water houden. Openbaar vervoer kan op verschillende plaatsen alleen door creatieve oplossingen zoals een buurtbus overeind gehouden worden. Ondernemers waaronder agrariërs, recreatieondernemers en dienstverleners moeten in staat gesteld worden om nieuwe activiteiten, zoals recreatieve, culturele etc. initiatieven, te ontwikkelen. Het huidige beleid is dat vele van de genoemde activiteiten alleen als nevenactiviteit naast de agrarische onderneming kan worden opgezet. Die mogelijkheid moeten voor alle bewoners mogelijk zijn. Waarbij het beleid ruimhartig toegepast moet worden. Een ruimhartig beleid kan echter niet op alle plekken binnen de gemeente worden toegepast. Zo is een camping in een landbouwontwikkelingsgebied niet de meest ideale plek.

Zelfstandige gemeente

De meeste taken die een gemeente uitvoert is een gevolg van wetgeving of landelijk- en provinciaal beleid. Wat dat betreft is de autonomie van de gemeente steeds verder uitgehold. Maar voor die taken waar we daadwerkelijk iets over te zeggen hebben moeten we alles uit de kast halen wat goed is voor onze inwoners. We hebben het dan onder andere over ruimtelijke ordening, woningbouw, werkgelegenheid, gemeenschapsvoorzieningen, subsidie voor verenigingen, ouderen- en jeugdbeleid. Om dit alles te bereiken is een hoogwaardige, klantgerichte, daadkrachtige en transparante gemeentelijke organisatie nodig. Een organisatie die producten en diensten zo direct mogelijk beschikbaar stelt voor burgers, bedrijven en instellingen. En mocht onze eigen gemeentelijke organisatie alle producten en diensten niet op een adequate wijze kunnen aanleveren, dan kan dit alsnog samen worden opgepakt door samenwerking met de overige gemeenten in het Land van Cuijk.