STANDPUNTEN

 

knop-vp

 

standpunten-logo De gemeente moet zorgen voor meer bouwmogelijkheden in het dorp St Anthonis

Er komen bij onze fractie berichten binnen dat er in het kader van SIR 55 initiatieven liggen voor het bouwen van woningen op enkele locaties in het Centrumplan van Sint Anthonis. Ook  is er op dit moment voor starters en zelfbouwers geen gelegenheid om in Sint Anthonis te kunnen bouwen. De gemeenteraad heeft aangegeven dat de bestemmingsplannen binnen het project Centrumplan in orde gemaakt moeten worden. Dit vooruitlopend op de overige initiatieven binnen het Centrumplan. Verder constateren wij dat de bouw van woningen in het project Hanenspoor al enige tijd stil ligt. Er moet opnieuw bezien worden of er meer behoefte is voor de bouw van een ander type woning.

 

standpunten-logo

Verkorten van de procedure termijnen

Bij de fractie Sint Anthonis Nu zijn diverse praktijksituaties bekend waarbij de (wettelijke) termijn van de procedures fors worden overschreden. Voorbeeld hiervan zijn de aanvragen van de bouwblokvergrotingen door diverse agrariërs. Termijnen van 4 jaar zijn helaas geen uitzondering gebleken. Dit moet veranderen. Sint Anthonis Nu zal er op toezien dat aanvragen binnen de daaraan gestelde termijnen worden afgedaan.

 

standpunten-logo

1000 Inwoners

Om leefbaarheid te waarborgen dienen de kleinere kernen door te kunnen groeien naar 1000 inwoners. Uiteraard is dit geen absoluut cijfer maar het vertegenwoordigt een soort van grens welke het voorzieningenniveau draagvlak geven. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 was dit een belangrijk aandachtspunt en dat vinden we NU nog steeds. Gelukkig ondervindt Sint Anthonis Nu steeds meer steun in haar standpunt van dorpsraden en verenigingen. Bouw op maat en naar behoefte, zorg voor voldoende kavels op maat voor zelfbouwers – zeker in de kleinere kernen – dit alles tegen een aanvaardbare prijs met een korting voor starters.

 

standpunten-logo

Zorg voor ouderen

Ouderen zijn niet onder 1 noemer te plaatsen, iedere oudere moet zijn eigen keuze kunnen maken. Mocht de keuze zijn dat de huidige eigen woning verbouwd gaat worden ten behoeve van mantelzorg dan ondersteunt Sint Anthonis Nu deze mogelijkheid. Dus versoepeling van de bestaande regeltjes voor aanbouw en bijwoning.

 

standpunten-logo

Verbeterde dienstverlening

In 2010 heeft Sint Anthonis Nu de dienstverlening van onze gemeente bespreekbaar gemaakt. Doel is geweest om tot een verbeterde dienstverlening te komen. Nu anno 2014 moeten we constateren dat de beoogde verbetering ten dele is gerealiseerd. De website is toegankelijker geworden evenals diverse bijsluiters. Het reageren op en het verduidelijken van laat nog al eens te wensen over. Dit moet verbeteren. Een overheidsinstantie als een gemeente heeft hierin een voorbeeld. Er zijn diverse landelijke scoringslijsten waar gemeenten worden beoordeeld naar prestaties en gemeentelijke belastingen. Helaas moet Sint Anthonis Nu constateren dat de gemeente Sint Anthonis op dergelijke lijsten veelal in de onderste regionen vertoeft. Dit moet anders.

 

standpunten-logo

Handhaven of gedogen? Wat vindt U….geef uw mening

Er komen van die situaties voor waarbij de feitelijke situatie niet overeenkomt met wat zou mogen. Een dakkapel met een onjuiste maatvoering, de garage deels buiten het bouwblok gebouwd, het gebruik van een pand welke volgens de gemeente niet zou passen in het bestemmingsplan. Moet de gemeente gaan handhaven en dus vorderen dat de dakkapel wordt afgebroken of dat de activiteit op somma van een dwangsom wordt beëindigd ondanks dat misschien niemand er last van heeft. Moet de gemeente misschien wat coulanter optreden en zo ja op welke wijze?

 

standpunten-logo

Wel samenwerken met gemeente Boxmeer – geen fusie 14 september

Dat is de mening van onze achterbanleden. Tijdens een goed bezochte vergadering hebben de aanwezigen ruimschoots de gelegenheid gehad om hun persoonlijke voorkeur uit te spreken en te motiveren. Ad de Kort heeft vanuit zijn rol als fractievoorzitter een toelichting gegeven over de voor-en nadelen van fuseren en samenwerken. Nagenoeg unaniem is een voorkeur uitgesproken voor een intensieve ambtelijke samenwerking en (nog) geen fusie. Diverse mogelijkheden zijn hierbij aan de orde. Met name de afdeling R.O. werd als voorbeeld genoemd waar nog erg veel winst gerealiseerd kan, misschien wel moet worden. Een intensieve samenwerking met de gemeente Boxmeer zal dit proces ten goede komen. Geopperd is om alle werkzaamheden van deze afdeling in Boxmeer onder te brengen. Dat het uiteindelijk tot een fusie kan komen is een verwachting welke meerdere keren terugkwam. De vraag blijft: met wie en wanneer?

De discussie werd afgesloten met de toezegging van de fractie om de leden actief te blijven informeren en dit onderwerp periodiek te agenderen.

 

standpunten-logo

Wat vindt u?

Sint Anthonis Nu is een lokale politieke partij zonder landelijke binding die graag uw mening wil horen. Onze achterbanbijeenkomsten zijn dan ook vaak bedoeld om uw mening te horen en niet om onze “eigenwijsheid” te verkondigen. Waar zou nodig eens iets aan gedaan moeten worden, wat kan anders of beter, wat gaat goed en moeten we vooral waarborgen. We willen het van u weten zodat we gezamenlijk verbetering blijven realiseren. Uw mening telt. Vul het contactformulier op onze site in en we nemen contact met u op.